Terms & Conditions / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า ลูกค้า) ของระบบการจองออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตของ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไทยแลนด์ (ต่อไปนี้เรียกว่า ระบบ) ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อกำหนด) ก่อนทำการสั่งซื้อเพื่อสำรองที่นั่ง

ผู้จัดงาน (บริษัท DITS (THAILAND) จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานของระบบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ www.dinnerinthesky.co.th หรือ www.dinnerinthesky.co.th เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dinnerinthesky.co.th หรือ www.dinnerinthesky.co.th ถือว่าการแก้ไขดังกล่าวมีผลทันที

1.คำจำกัดความและการแปลความหมาย
'ที่นั่ง' หมายถึงที่นั่ง หรือ 'งาน' ประเภทอื่นๆที่ได้อ้างถึงในประสบการณ์ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไทยแลนด์ ที่จะจัดขึ้นและเรามีสิทธิ์ในการจำหน่ายที่นั่งให้แก่ท่าน หลักฐานต่างๆ (รวมถึง การสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิกหรือออนไลน์) ในการเข้าร่วมงานจะจัดจำหน่ายโดยเรา 'สถานที่จัดงาน' หมายถึง สถานที่หรือที่ตั้งที่จะใช้ในการจัดงาน 'เรา' หมายถึง ผู้จัดงาน 'ท่าน' หมายถึง ผู้สั่งซื้อสำรองที่นั่งหรือผู้ที่ดำเนินการโดยได้รับมอบอำนาจหรืออนุญาตจากท่าน

2. ที่นั่ง

 • ราคาที่แสดงไว้ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย และเป็นราคาที่รวมภาษีท้องถิ่น และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ที่นั่งทั้งหมดจะจำหน่ายตามจำนวนที่นั่งที่ยังมีอยู่ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยท่านต้องอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้อง ท่านควรแจ้งให้เราทราบก่อนทำการสั่งซื้อเนื่องจากหากท่านซื้อที่นั่งแล้วถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้.
 • ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งจากระบบผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบเมื่อทำการชำระเงินค่าที่นั่ง
 • ทางผู้จัดงานไม่อนุญาติให้ผู้รับบริการเลือกตำแหน่งที่นั่งบนโต๊ะรับประทานอาหาร.
 • ท่านจะต้องนำเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งมาแสดงเพื่อเข้าสู่งาน โดยที่นั่งดังกล่าวจะใช้ได้ในวันที่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารยืนยันเท่านั้น 1 (หนึ่ง) ที่นั่ง สำหรับ 1 (หนึ่ง) ท่าน เท่านั้น.
 • หากท่านทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารยืนยันที่นั่งของท่านอาจส่งผลให้ที่นั่งของท่านเป็นโมฆะ ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบที่นั่งของท่านระหว่างขั้นตอนการซื้อในระบบสำรองที่นั่งของเรา หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการซื้อ ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง โปรดตรวจสอบการยืนยันที่นั่งของท่านโดยละเอียด และติดต่อเราในทันทีหากมีข้อผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง.
 • ห้ามไม่ให้นำบัตรที่นั่งไปจำหน่ายต่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งที่ถูกนำไปจำหน่ายต่อ
 • ห้ามมีการใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูลของ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไทยแลนด์ เพื่อกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือนำที่นั่งไปเสนอขายต่อ เพื่อทำการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือเพื่อรับผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดงาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายในการละเมิดสัญญาสูงสุด 1,000,000.00 บาทจากลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดนี้.
 • เมื่อที่นั่งได้ถูกจำหน่ายไปแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน แก้ไขหรือยกเลิก.
 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการยืนยันที่นั่งที่ท่านทำหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย.
 • ผู้จัดงานจะรับผิดชอบเฉพาะการที่นั่งที่ ซื้อจากจุดหน่ายที่ผู้จัดงานได้จัดขึ้นเอง
 • กรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองการยืนยันที่นั่งไม่ได้แสดงว่าท่านมีสิทธิ์ (ทั้งโดยนัยยะ และอื่นๆ) ในการใช้งาน แก้ไข คัดลอก หรือนำสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในการยืนยันที่นั่งไปใช้.
 • ท่านสามารถเปลี่ยนผู้รับบริการ และเราจะทำการพิจารณาการเปลี่ยนผู้รับบริการ หากท่านสามารถแสดงหลักฐานว่าท่านได้ทำการซื้อซ้ำ เจ็บป่วนหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัดงานล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มดินเนอร์ โดยส่งอีเมลมายัง [email protected] ร่วมกับรายละเอียดของผู้ที่จะมาร่วมงานแทน อาทิ ชื่อ สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง รายละเอียดติดต่อ เป็นต้น
 • ในการดำเนินการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของระบบ ลูกค้ายืนยันว่า:
  • 1) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง
  • 2) เป็นนิติบุคคลที่ผู้แทนมีอำนาจในการใช้บริการระบบในนามของนิติบุคคล และรับผิดชอบต่อนิติบุคคลดังกล่าว;
  • 3) เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของระบบ
  • 4) ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์เข้าร่วมรับประสบการณ์ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย.
  • 5) หากแขกมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องแสดงหนังสือรับรองพร้อมลงนามจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และจะต้องลงนามในแบบฟอร์มสละสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหาย.

3.ราคาและการชำระเงิน

 • ราคาการสำรองที่นั่งจะเป็นราคาที่กำหนด ณ ขณะที่ระบบดำเนินการรับคำสั่งซื้อของท่าน.
 • ขอให้ท่านทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือการชำระเงินทางอินเทอร์เนตเพิ่มเติมต่อที่นั่ง.
 • ากท่านชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ในสเตทเมนต์ของท่านจะระบุว่าเป็นธุรกรรมชำระเงินของ '"DITS (THAILAND) CO., LTD" เกทเวย์ชำระเงินอย่างเป็นทางการของ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไทยแลนด์ คือ OMISE.
 • ส่วนลดหรือโค้ดโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือบัตรอภิสิทธิ์อื่นๆได้.

4.การเปลี่ยนแปลงของงาน

ผู้จัดงานอาจเลื่อน ขยายเวลา ยกเลิก หรือหยุดการจัดงานได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่อำนวย สถานการณ์ที่เป็นอันตราย หรือสาเหตุอืน ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม.

5.ความรับผิดทางกฎหมาย

ในกรณีที่งานเกิดความล่าช้า ถูกยกเลิก หรือถูกเลื่อน ผู้จัดงานไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นในการเดินทาง ที่พักหรือการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าได้ การตัดสินใจเลื่อน หรือทำให้งานล่าช้าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดงาน ดังนั้น เราไม่สามารถรับผิดทางกฎหมาย และจะไม่ชดเชย หรือจ่ายเงินคืนให้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ เราจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน (เฉพาะค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งเท่านั้น) หากผู้จัดงานเป็นผู้ยกเลิกงาน.

6.งานที่ถูกยกเลิกหรือกำหนดวันใหม่

ท่านมีหน้าที่ในการหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่างานถูกยกเลิก หรือมีการเลื่อนกำหนดวันที่ และเวลาใหม่ หากงานถูกยกเลิก หรือเลื่อนกำหนด ผู้จัดงานจะพยายามสุดความสามารถในการแจ้งให้ท่านทราบ.

7.การใช้รายละเอียดและข้อมูล

ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อช่วยให้การซื้อที่นั่ง และการบริการอื่น ๆ ทำได้ง่ายขึ้น.

8. เงื่อนไขในการเข้าร่วมรับประทานอาหาร

 • ท่านจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปในการเข้าร่วมรับประสบการณ์ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย หากผู้เข้ารับบริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องแสดงหนังสือรับรองพร้อมลงนามจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และจะต้องลงนามในแบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิเรียกร้อง.
 • การมาถึงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรับประสบการณ์ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไทยแลนด์ ผู้รับบริการต้องมาถึงสถานที่จัดงานตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจของท่าน หากท่านมาถึงล่าช้าและผู้จัดงานได้ยกโต๊ะอาหารขึ้นกลางอากาศแล้ว จะไม่มีการนำโต๊ะลงมารับท่าน และที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่มีการคืนเงิน.
 • ผู้จัดงานแนะนำให้ผู้รับบริการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในระดับความสูงที่ 50 เมตร อาจจะมีลมพัดแรง และอุณหภูมิจะลดต่ำลงกว่าบนภาคพื้น เมื่อโต๊ะอาหารถูกยกขึ้นกลางอากาศแล้ว ผู้จัดงานจะไม่สามารถนำโต๊ะลงเพื่อให้ท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าได้.
 • ผู้จัดงานไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชฟ และร้านอาหารที่เข้าร่วมจะจัดเตรียมอาหารโดยไม่มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ อาทิ ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม กลูเตน เป็นต้น เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาเมนูบนเว็บไซต์ของเราก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสำรองที่นั่ง ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านเองรวมถึงสังเกต และใช้ความระมัดระวังต่ออาการทางร่างกายต่าง ๆ อาทิ ภาวะเบาหวาน การแพ้อาหาร โดยที่ท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดงาน.
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าสถานที่จัดงานของท่านโดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่เหมาะสม อาทิ ประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เหตุผลเรื่องใบอนุญาต หรือที่นั่งเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสมในการบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าว.
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการต่อผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:
  • a) มีพฤติกรรมที่ผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าจะส่งผลต่อความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารของลูกค้าท่านอื่น ๆ หรือ
  • b) ใช้คำพูด หรือพฤติกรรมคุกคาม หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือในวิธีการที่อาจกระทบต่อความสงบของผู้จัดงาน และลูกค้าท่านอื่น ๆ หรือ
  • c) ผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านอยู่ในภาวะมึนเมา หรือใช้สารเสพติด.
 • ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และคำแนะนำของผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการที่โต๊ะอาหาร เราจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธการร่วมโต๊ะอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่แจ้งไว้ข้างต้น.
 • ท่านยอมรับความเสี่ยง และอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายโดยสมัครใจที่อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการรับประทานอาหาร รวมถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการรับผิด.
 • ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไม่จำกัดการเข้าร่วมรับประสบการณ์ของผู้พิการ แต่จะต้องแจ้งข้อมูล (เป็นลายลักษณ์อักษร) แก่ผู้จัดงานให้เพียงพอเกี่ยวกับสภาพร่างกายก่อนทำการสำรองที่นั่ง จากนั้น ผู้จัดงานจะทำการประเมินสถานการณ์ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของเรา จะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะสามารถเข้าร่วมรับประทานอาหารได้ หรือไม่.

9.ระเบียบด้านความปลอดภัยในการจัดงาน

 • ผู้จัดงานจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าจะยกโต๊ะขึ้นไปที่ระดับความสูงเท่าไร ในแต่ละรอบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย.
 • In the case of adverse weather conditions, the Organizer has the rights to delay the dining session (at the organizer' discretion but with a maximum delay of 1.5 hours only). If the condition of the weather does not improve, the dining session will be moved to our indoor lounge. Your menu and serving style remains the same. Please note that no refund will be given in such cases. / ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาการรับประทานอาหาร (โดยผู้จัดงานใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนออกไปได้สูงสุด 1 ชั่วโมง30 นาที เท่านั้น) หากสภาพอากาศไม่ดีขึ้น เราจะย้ายไปจัดในเลาจ์ภายในอาคาร เมนู และรูปแบบการเสิร์ฟจะยังเหมือนเดิม ในกรณีนี้จะไม่มีการคืนเงิน
 • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ท่านจะต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย 145 ซม. และหนักไม่เกิน 150 กิโลกรัม ในการเข้าร่วม ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย.
 • เราขอแนะนำให้ท่านหลีกลี่ยงการสวมใส่รองเท้าที่ไม่มีเชือกผูกในวันที่เข้าร่วมงาน.
 • ท่านจะได้รับการคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย กรุณาอย่าพยายามปลดออกไม่ว่ากรณีใด ๆ ในระหว่างการรับประทานอาหาร.
 • ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการทิ้ง หรือปล่อยสิ่งของใด ๆ ลงจากโต๊ะ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทางผู้จัดงานขอใช้สิทธิ์ร้องขอให้ท่านออกจากที่จัดงานได้ทุกเวลา และจะไม่มีการคืนเงิน.
 • ห้ามสูบบุหรี่ หรือจุดบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างการรับประทานอาหาร ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทางผู้จัดงานขอใช้สิทธิ์ให้ท่านออกจากที่จัดงานได้ทุกเวลา และจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • เราอนุญาตให้ท่านนำสิ่งของขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กขึ้นไปกับท่านระหว่างรับประทานอาหารได้ ไม่อนุญาตให้นำช่อดอกไม้ หรือกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไปด้วย เราได้จัดล็อคเกอร์สำหรับจัดเก็บทรัพย์สินขนาดใหญ่ของท่าน ท่านมีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปไว้อย่างปลอดภัย ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน
 • ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย ไทยแลนด์ ตลอดเวลา โดยไม่แตะต้องอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ทำงาน หากไม่ปฏิบัติตามท่านอาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย.
 • หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลของท่าน ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานระบบ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]

10. ข้อจำกัดและข้อห้าม

 • ห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์บันทึก หรือส่งต่อ (ทางดิจิตอลหรือวิธีการอื่น ๆ ) ทั้งเสียง ภาพ หรือโสตทัศนะรวมถึงข้อมูลภายในสถานที่จัดงาน นอกจากการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น การบันทึกเทป ฟิล์ม หรือ อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกริบ หรือทำลายทันที การบันทึกภาพระหว่างการจัดงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไข และถือว่าเป็นของผู้จัดงานในทันที ผู้จัดงานจะไม่รับผิดต่อการสูญหาย ถูกขโมย หรือความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ที่ถูกริบ.
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่ถ่ายทำระหว่างงาน ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่อยู่ในภาพถ่ายหรือวิดีโอ ผู้จัดงานอาจใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอในการเผยแพร่หรือผลิตสื่อ ใช้งานหรือทำสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โบรชัวร์ บัตรเชิญ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
 • ผู้ใช้บริการท่านใดก็ตามที่ไม่ต้องการถูกบันทึกภาพหรือเผยแพร่ภาพ จะต้องแจ้งแก่ผู้จัดงานเป็นลายลักษณ์อักษร และแนบภาพถ่ายมาด้วย ผู้จัดงานจะใช้ภาพถ่ายอันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน และจะมีทำการเปิดเผยสู่สาธารณะ .
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของผู้จัดงานในการตรวจทรัพย์สิน รวมถึง อาวุธ สารควบคุมหรือเป็นอันตราย รวมถึงสิ่งผิดกฎหมาย
 • ผู้จัดงาน เจ้าของสถานที่ ผู้สนับสนุน ผู้รับเหมา ตัวแทน และพนักงานจะไม่รับผิดทางกฎหมายต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บ การสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในสถานที่จัดงานหรือระหว่างงาน รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการเลื่อนดินเนอร์ออกไปด้วย ผู้ซื้อที่นั่งสมัครใจในการซื้อที่นั่งและยอมรับความเสี่ยงและอุบัติเหตุอันตายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่างหรือหลังจากการจัดงาน รวมถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การสูญหาย ความเสียหายและการรับผิด

11. สภาพอากาศ
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายประสบการณ์ ดินเนอร์ อิน เดอะ สกาย มาจัดในเลาจ์ภายในอาคารที่ระดับภาคพื้นดิน หากสภาพอากาศไม่ปลอดภัย (โดยไม่มีการคืนเงิน) ดังนี้:

 • 1. ฝนตกหนักหรือฝนฟ้าคะนอง
 • 2. หมอกลง

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรอบรับประทานอาหารที่จัดขึ้นหากสภาพอากาศไม่ปลอดภัย (โดยคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการสำรองที่นั่งเท่านั้น) ดังนี้:

 • 1. ไฟฟ้าดับโดยมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการสถานที่
 • 2. อุทกภัย พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหวหรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นที่สถานที่จัดงาน
 • 3. การควบคุม การจลาจล หรือ เคอร์ฟิวที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ณ สถานที่จัดงานหรือบริเวณโดยรอบ

12. การคืนเงิน

 • " ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืน เปลี่ยนหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดงานเป็นฝ่ายยกเลิกงานเอง การย้ายการรับประทานอาหารไปที่เลาจ์ ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิก และจะไม่มีการคืนเงิน.
 • " หากผู้จัดงานยกเลิกงาน เราจะดำเนินการ ดังนี้: สำหรับผู้ที่สั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตออนไลน์ เราจะติดต่อธนาคารบัตรของท่านเพื่อทำการคืนเงินเข้าบัตรของท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้เวลาโดยประมาณ 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการรับประทานอาหาร.
 • " หากมีการเลื่อนกำหนดวันรับประทานอาหารออกไป ใบยืนยันการจองเดิมที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้จะยังสามารถใช้ได้ในวันที่ใหม่ที่กำหนด นอกเหนือจากเราจะแจ้งรายละเอียดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้สำรองที่นั่งมีสิทธิ์ในการขอรับเงินคืนตามมูลค่าที่ได้สำรองที่นั่งไว้หากมีการเลื่อนดินเนอร์ โดย: ก) เราจะทำการอัพโหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนบนเว็บไซต์ของเรา โดยท่านต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ แนบหลักฐานการสั่งซื้อและส่งกลับมาหาเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือส่งมายังที่อยู่สำนักงานของเรา ที่ บริษัท ดิทส์ (ประเทศไทย) จำกัด, 19/94 อาคารคอนโดสุขุมวิทสวีท ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ) .

  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าขั้นตอนในการคืนเงินอาจใช้เวลา 14 วันทำการเป็นอย่างน้อ ยนับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มขอรับเงินคืนจากท่าน.